POR 2014 – 2020
Axa Prioritară 2
Prioritate investiții 2.1

Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret,cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

POR 2014-2020 include de două ori mai multe axe, o alocare financiară cu 70% mai mare faţă de perioada anterioară de programare bugetară, tipuri noi de investiţii şi, cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar definiţi și monitorizați.

POR are douăsprezece axe prioritare, fiecare axă fiind divizată în domenii majore de intervenţie, care la rândul lor, cuprind operaţiuni ce permit realizarea obiectivelor axelor prioritate de care aparţin.

Axa Prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.1 – destinată Microîntreprinderilor

In data de 26.05.2016 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a lansat apelul iniţiat pentru Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, vizând Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea A – Microîntreprinderi.

Pentru Operaţiunea A se acordă finanțare doar pentru anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderilor situate în Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, astfel sunt eligibile următoarele categorii de activităţi:

A. Investiții în active corporale

1. lucrări de construire/extindere/modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;

2. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

3. achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie,precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

B. Investiții în active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

C. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line.

NU se finanțează proiectele care includ doar investițiile menționate la punctele A.3 și/sau C, precum şi proiectele care includ investiții demarate înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării şi în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Sprijinul financiar nerambursabil acordat reprezintă contribuția programului la finanțarea unei investiții şi este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în regim de minimis.

Valoarea eligibilă este de minimum 25.000,00 euro, putând ajunge până la maximum 200.000,00 euro, respectiv 100.000,00 euro în cazul întreprinderilor care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri

În cadrul acestui apel, investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN, astfel că un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, în perioada 27.07.2016, ora 12:00 – 27.01.2017, ora 12:00. Această perioadă poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Informaţii complete şi detalii puteţi consulta accesând link-ul:

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014- 2020/apeluri-proiecte.html