POR 2014 – 2020
Axa Prioritară 2
Prioritate investiții 2.2

Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europenenr. C (2015) 4272/23.06.2015.

 POR 2014-2020 include de două ori mai multe axe, o alocare financiară cu 70% mai mare faţă de perioada anterioară de programare bugetară, tipuri noi de investiţii şi, cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar definiţi și monitorizați.  

 POR are douăsprezece axe prioritare, fiecare axă fiind divizată în domenii majore de intervenţie, care la rândul lor, cuprind operaţiuni ce permit realizarea obiectivelor axelor prioritate de care aparţin.

 Axa Prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2 – destinată IMM-urilor

 În data de 25.07.2016 Ministerul Dezvoltării Regionale şi  Administrației Publice (MDRAP) a publicat Ghidul solicitantului în versiunea supusă consultării publice aplicabil pentru Axa Prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, vizând Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Solicitantul este societate, sau societate cooperativă, care se încadrează în categoria IMMurilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii.) non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural, şi care se încadrează în următoarele situaţii:

 • realizează investiţia în domeniile de activitate eligibile (CAEN) conform Anexa 2 la Ghid;
 • a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • nu a avut activitatea suspendată temporar oricând  în  această  perioadă  și  a  înregistrat  profit  din exploatare  (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate;
 • a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, de a finanţa cheltuielile neeligibile şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Prin această Prioritate de investiţii se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, identificate conform SNC, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii şi se acordă finanțare investiţiilor ce vor fi implementate în regiunile de dezvoltare din Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, astfel sunt eligibile următoarele categorii de activităţi:

 • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional acordat pentru o investiţie iniţială:
 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
 • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
 • Internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale etc).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții finanțabile prin ajutor de stat regional, fiind opțională includerea, în proiect, a activităților finanțabile prin ajutor de minimis.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale şi investiţiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării şi în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 172,94 milioane euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Mil. euro 30,28 25,70 27,22 20,70 20,36 24,78 23,90

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000,00 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro4, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Contribuția programului (acoperită din FEDR și buget de stat):

 1. Pentru Cererile de Finanțare care conțin atât investiții finanțabile prin ajutor de stat regional cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, se determină ca sumă între:

– Contribuția la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional, în limita intensității ajutorului de stat regional stabilită în funcţie de locul de implementare a proiectului, precum şi de tipul solicitantului;

– Contribuția la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor de minimis, în limita a 90% din valoarea acestora, cu respectarea plafonului maxim de 200.000,00 euro pe o perioadă de 3 (trei) ani fiscali consecutivi.

Regulile privind intensitatea maximă a ajutorului se aplică doar la componenta finanțabilă prin ajutor regional.

 1. Pentru Cererile de Finanțare care conțin doar investiții finanțabile prin ajutor de stat regional contribuția programului se determină ca procent din valoarea eligibilă a proiectului, procent ce nu trebuie să depășească intensitatea ajutorului de stat regional stabilită în funcţie de locul de implementare a proiectului, precum şi de tipul solicitantului
Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Întreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Întreprinderi mici și microîntreprinderi 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură Cerere de Finanțare, pentru proiectele ce obţin un punctaj minim de 50 de puncte.

Informaţii complete şi detalii puteţi consulta accesând link-ul:

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html